Chuyển tới nội dung
Đào tạo kỹ năng làm việc

Đào tạo kỹ năng làm việc

Đa số học sinh sau cấp III đủ điều kiện học tập tại Trường đào tạo Nhật ngữ 2 năm, sau khi đủ điều kiện tiếng Nhật, bạn có cơ hội được chuyển tiếp học chuyên ngành tại trường nghề hoặc đại học.